Divers / Varia


TAXES, PRIMES ET REDEVANCES / BELASTINGEN, PREMIES EN RETRIBUTIES


Taxes, primes et redevances / Belastingen, premies en retributies


COMPTABILITE / BOEKHOUDING

Règlement général de comptabilité (Communes)  / Algemeen reglement op de boekhouding (Gemeenten)

Règlement général de comptabilité (CPAS)  / Algemeen reglement op de boekhouding (OCMW's)

Futur règlement général de comptabilité (Communes et CPAS) / Toekomstig algemeen reglement op de boekhouding (Gemeenten en OCMW's)

Règlement général de comptabilité (Zones de police) / Algemeen reglement op de boekhouding (Politiezones)

Demande de non-valeur (docx) / Aanvraag tot onwaarde (docx)

Demande de note de crédit (docx) / Aanvraag tot credietnota (docx)


Règlements généraux / Algemeen reglementen

Taxes communales (Ordonnance du 03.04.2014) / Taxes communales (Ordonnantie van 03.04.2014)

Taxes communales (Ordonnance du 12.02.2015) / Taxes communales (Ordonnantie van 12.02.2015)


BUDGETS & COMPTES / BEGROTINGEN & REKENINGEN


2018

Compte budgétaire / Begrotingsrekening

Bilan / Balans

Compte de résultats / Resultatenrekening

Rapport / Verslag


2019

Compte budgétaire / Begrotingsrekening

Bilan / Balans

Compte de résultats / Resultatenrekening

Rapport / Verslag


2020

Compte budgétaire / Begrotingsrekening

Bilan / Balans

Compte de résultats / Resultatenrekening

Rapport / Verslag


2021

Compte budgétaire / Begrotingsrekening

Bilan / Balans

Compte de résultats / Resultatenrekening

Rapport / Verslag2022

Budget / Begroting

Plan 2022-2024 / Plan 2022-2024

Rapport / Verslag

Cahier d'explications / Toelichtingsboek

MB n°1 (Note / Ordinaire / EO) / BW nr 1 (Nota / Gewone / Buitengewone)