GRH / HRM

REGLEMENT DE TRAVAIL & STATUTS / ARBEIDSREGLEMENT & STATUTEN

Règlement de travail / Arbeidsreglement

Statuts du personnel / Personeelsstatuten

 

FORMATION / VORMING

Demande de formation / Aanvraag voor een vorming

Evaluation d’une formation / Evaluatie van een vorming


ACCIDENT DU TRAVAIL / ARBEIDSONGEVAL

Procédure en cas d'accident / Procedure in geval van ongeval

Formulaire de déclaration / Aangifteformulier 

 

SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL / SOCIALE DIENST VAN HET PERSONEEL

Réglement / Reglement

Séjour des enfants en vacances / Verblijf van kinderen met vakantie

Naissance ou adoption / Geboorte of adoptie

Enfant moins valide / Minder valide kind

Mariage ou cohabitation légale / Huwelijk of wettelijke samenwoning 


LIQUIDATION DES SALAIRES / UITBETALING VAN DE WEDDEN

27/12/2023

30/01/2024

28/02/2024

28/03/2024

26/04/2024

16/05/2024

29/05/2024

27/06/2024

30/07/2024

29/08/2024

27/09/2024

29/10/2024

28/11/2024

06/12/2024

27/12/2024