GRH / HRM

REGLEMENT DE TRAVAIL & STATUTS / ARBEIDSREGLEMENT & STATUTEN

Règlement de travail / Arbeidsreglement

Statuts du personnel / Personeelsstatuten

 

FORMATION / VORMING

Demande de formation / Aanvraag voor een vorming

Evaluation d’une formation / Evaluatie van een vorming


ACCIDENT DU TRAVAIL / ARBEIDSONGEVAL

Procédure en cas d'accident / Procedure in geval van ongeval

Formulaire de déclaration / Aangifteformulier 

 

SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL / SOCIALE DIENST VAN HET PERSONEEL

Réglement / Reglement

Séjour des enfants en vacances / Verblijf van kinderen met vakantie

Naissance ou adoption / Geboorte of adoptie

Enfant moins valide / Minder valide kind

Mariage ou cohabitation légale / Huwelijk of wettelijke samenwoning 


LIQUIDATION DES SALAIRES / UITBETALING VAN DE WEDDEN

28/07/2022

26/08/2022

28/09/2022

27/10/2022

28/11/2022

06/12/2022

28/12/2022

27/01/2023

27/02/2023

29/03/2023

27/04/2023

15/05/2023

30/05/2023

29/06/2023